Gangotri

ガンゴートリー गंगोत्री 地名(ウッタラーカンド州)

Print Friendly, PDF & Email
« Back to Glossary Index
2013年11月7日